• Năm sinh: 1977
  • Năm Linh mục: 2011
  • Chức vụ: Phụ tá
  • Nơi làm việc: Nhà Thờ Tân Định, Hạt Tân Định (2016)