Tags: "Lễ nhớ"

22 Th2
0

Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên. Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Hr 11,1-7; Mc 9,2-13.

Xem thêm...
14 Th2
0

Thứ Năm Tuần V Thường Niên. Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục. Lễ nhớ.

St 2,18-25; Mc 7,24-30.

Xem thêm...
05 Th2
0

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ.

Ngày Mồng Hai Tết. Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Xem thêm...
30 Th1
0

Thứ Năm Tuần III Thường Niên. Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục. Lễ nhớ.

Hr 10,19-25; Mc 4,21-25.

Xem thêm...
27 Th1
0

Thứ Hai Tuần III Thường Niên. Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Hr 9,15.24-28; Mc 3,22-30.

Xem thêm...
25 Th1
0

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục. Lễ nhớ.

2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Xem thêm...
23 Th1
0

Thứ Năm Tuần II Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

Xem thêm...
20 Th1
0

Thứ Hai Tuần II Thường Niên. Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo. Lễ nhớ.

Hr 5,1-10; Mc 2,18-22.

Xem thêm...
16 Th1
0

Thứ Năm Tuần I Thường Niên. Thánh An-tôn, viện phụ. Lễ nhớ.

Hr 3,7-14; Mc 1,40-45.

Xem thêm...
123