Linh mục phụ trách Giáo xứ

Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

 • Chức vụ: Chính xứ
 • Năm sinh: 26/10/1970
 • Chịu chức: 2001
 • Thời gian phục vụ: từ 19/08/2016 đến nay.

Lm. Giuse Vũ Đức Minh

 • Chức vụ: Phó xứ
 • Năm sinh: –
 • Chịu chức: 2018
 • Thời gian phục vụ: từ 27/08/2022 đến nay.

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín

 • Chức vụ: Phó xứ
 • Năm sinh: –
 • Chịu chức: 2019
 • Thời gian phục vụ: từ 2019 đến nay.