Dụ ngôn tá điền vườn nho

13/03 – Thứ sáu tuần 2 Mùa Chay.
“Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”.

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.

Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?

Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mặt trời đã lên, và ánh sáng tháng Ba đang sưởi ấm trái đất. Nhưng chẳng phải mặt trời thực sự của cuộc sống chúng ta là Chúa Giêsu sao? Người chính là “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21, 42). Nguyện xin Chúa đến và đổi mới cuộc sống con, con xin dâng ngày hôm nay để Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên một tông đồ cầu nguyện thực sự, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa. Trong tháng này, con được mời gọi hướng đến cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc, cùng với sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ luôn trung kiên với Tin Mừng và sống trong sự hiệp nhất. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
The sun is up, and its light is already warming the earth in March. But isn’t the real sun of our lives, Jesus? He is “the cornerstone, that was rejected by the builders” (Matthew 21:42). I ask him to come and renew my life, and I offer him my day so that the Holy Spirit can make me a true apostle of prayer, available to his mission. This month’s mission sends us to the Church in China, that, through the intercession of Mary, she persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thông qua việc cầu nguyện với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chúng ta sẵn sàng với sứ mệnh truyền giáo. Hãy mở mắt và tâm hồn mình ra để mang thế giới, Giáo Hội, và cả những thách đố dâng lên cho Chúa.
Con xin dừng lại đôi phút để suy ngẫm về một hoàn cảnh mà con muốn lan truyền tình yêu của Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
Praying with the Pope’s Worldwide Prayer Network makes us missionaries through prayer, available for mission. Let us open our eyes and our hearts to bring to the Lord the world and the Church, and their challenges. I will stop for a moment to think of a situation on which I wish to bring the love of the Lord.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lùi lại một bước để nhìn rõ hơn những hoạt động trong ngày, phản tỉnh lại những điều con đã sống và khám phá ra cách Chúa hoạt động nơi con. Con tạ ơn Chúa vì điều gì? Con đã làm điều gì tử tế? Những khoảnh khắc nào còn lưu dấu lại nơi trái tim con? Trong các việc làm, các cuộc gặp gỡ, những lúc nghỉ ngơi, con đã hành động với lòng quảng đại và tận hiến hay chưa? Ngày mai, con suy nghĩ về những điều con muốn làm khác đi. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a step back from the day’s activities. Reflect on what you have lived and discover how God acted in you. What are you grateful for? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings, and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…