Chén đắng theo Chúa

25/07 – Thứ Ba tuần 16 thường niên. – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

“Các con sẽ uống chén của Ta”.

Lời Chúa: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Suy niệm: “Trao tất cả quyền lực cho số đông, họ sẽ đàn áp số ít. Trao tất cả quyền lực cho số ít, họ sẽ đàn áp số đông” (Alexander Hamilton). Câu nói trên đây cách nào đó phản ảnh một sự thật chua chát: kẻ nắm quyền lực luôn muốn đàn áp người khác. Đức Giê-su muốn các môn đệ sống khác đi, không được bước theo lối mòn đó. Sống “khác đi” không phải là lập dị, ngạo nghễ… nhưng là ngược lại với tinh thần thế gian. Thế gian “dùng uy mà thống trị dân,” còn môn đệ lại “làm người phục vụ anh em.” Sống cung cách phục vụ giúp người nắm quyền thoát khỏi khuynh hướng đàn áp, thống trị, chiếm đoạt; cũng như ý thức rằng quyền bính được trao nhằm thực thi sứ vụ cho đi bản thân mình để mưu ích cho người khác.

Mời Bạn: Đức Giáo hoàng Bê-nê-đi-tô XVI đã gọi lối phục vụ khiêm hạ mà Đức Giê-su mời gọi các môn đệ là thứ “lạc hậu lành mạnh.” Dầu “lạc hậu” so với thế gian, nhưng kiểu sống ấy mang lại giá trị siêu nhiên cho người môn đệ. Đức Giê-su đã trở nên Đấng tiên phong hạ mình cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, khác hẳn các nhà lãnh đạo độc tài chỉ biết đòi hỏi người khác, vun vén cho bản thân mình. Mời bạn tập sống cung cách phục vụ như Đức Giê-su đã sống, làm gương cho bạn.

Sống Lời Chúa: Đọc nhiều lần trong ngày câu Lời Chúa: “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.”

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con có cái nhìn mới về quyền lực, để trở nên người phục vụ trong khiêm hạ như Con Một Cha đã nêu gương cho con. Amen.