Trung tín và sáng kiến

02/09 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên.

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Lời Chúa: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi.

Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

Suy niệm: Ai bảo rằng Thiên Chúa không biết ‘làm kinh tế’? Thưa có chứ, nhưng cách ‘làm kinh tế’ của Ngài khác lắm! Ngài cấp vốn cho chúng ta, kẻ nhiều người ít “tuỳ theo khả năng mỗi người”. Số vốn mỗi người khác nhau, nhưng mục tiêu chung thì giống nhau: mỗi người đều phải sinh lời từ khoản đầu tư ban đầu ấy. Người được cấp một yến không phải là không quan trọng, bởi vì anh vẫn là một mắt xích cần thiết trong toàn ‘chuỗi kinh doanh’ của Thiên Chúa. Khi đem yến bạc đi cất giấu, anh đã làm đứt gãy mắt xích cần thiết ấy, và gây tác động xấu đến toàn hệ thống kinh doanh của Ngài.

Mời Bạn: Trong kế hoạch gọi là ‘nền kinh tế cứu độ’ của Ngài (economy of salvation), Thiên Chúa đã ‘liều lĩnh’ đến độ hiến ban chính Con Một của Ngài để chuộc lại nhân loại bị hư mất vì tội lỗi. Hơn nữa, Ngài còn mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc “sinh lợi cho Nước Chúa” (x. Mt 21,43; Lc 12,21) bất chấp nguy cơ là chúng ta có thể phá hỏng kế hoạch của Ngài khi ‘chôn giấu những yến bạc’ Ngài giao phó. Mời bạn cảm tạ Chúa vì những gì bạn có và chính sự hiện hữu của bạn đều là ‘những yến bạc’ Chúa ban, và bạn đáp đền ơn Chúa bằng cách thực thi những hành động bác ái với tha nhân để ‘sinh lợi cho Nước Chúa’.

Sống Lời Chúa: Cuối ngày, bạn ‘tính sổ’ ngày vừa qua bạn đã sinh lời yến bạc của mình bằng những hành động bác ái nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con làm việc gì trước tiên cũng nghĩ tới thiện ích cho tha nhân, để con xứng đáng được Chúa gọi là tôi tớ trung thành và được hưởng niềm vui đời đời với Chúa. Amen.