Bên kia sự chết

02/11 – Thứ Năm tuần 30 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

“Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”.

Lễ Nhất

LỜI CHÚA: Ga 6, 51-59

“Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Lễ Nhì

LỜI CHÚA: Lc 23, 33. 39-43

“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”.

Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Lễ Ba

LỜI CHÚA: Ga 17, 24-26

“Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Suy niệm: Rằm tháng 7 (â.l), các phật tử rộn ràng bước vào lễ hội “Vu Lan-Mùa báo hiếu”. Tâm tình hiếu thảo không chỉ dành cho hương hồn ông bà cha mẹ mà còn hướng đến vong linh những người thác oan, cô quả, vùi thân nơi đất khách quê người… Giáo Hội không chỉ dành ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn hôm nay mà cả tháng 11 này để cầu cho những người đã qua đời, trong đó có tổ tiên, ông bà chúng ta, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Thực hành này dựa trên niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã thực hiện ý Chúa Cha là cho “những ai thấy và tin vào Chúa Con” thì dù có chết cũng sẽ được sống lại và sống mãi muôn đời.

Mời Bạn: Nhiều anh chị em lương dân nói: “Theo đạo Công Giáo là bỏ ông bỏ bà.” Chúng ta vẫn cầu nguyện, xin lễ cho ông bà tổ tiên, thế nhưng anh em lương dân vẫn chưa thấy được, hiểu được và cảm được niềm xác tín vào Đức Ki-tô phục sinh làm cho đạo hiếu trở nên phong phú, sâu xa như thế nào. Phải chăng vì niềm tin phục sinh chưa thấm nhuần vào toàn bộ cung cách sống đạo của chúng ta? Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên dưới bàn thờ Chúa tại nhà bạn cũng là cách thể hiện lòng hiếu kính tổ tiên trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Bạn viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục trong tháng đặc biệt này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thứ tha những lầm lỗi và thiếu sót của những người thân của chúng con và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên tất cả những ai đã được nghỉ yên trong Chúa.