Tag Archive for: Lễ nhớ

St 2,18-25; Mc 7,24-30.

Ngày Mồng Hai Tết.

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Cử hành Thánh lễ theo lễ ngày Mồng Hai Tết, Kinh phụng vụ theo lễ thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Hr 10,19-25; Mc 4,21-25.

Hr 9,15.24-28; Mc 3,22-30.

2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12.