Tag Archive for: Lễ trọng

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;

Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Cùng nhau học giáo lý

156. Hỏi: Hội thánh là Thân thể của Ðức Kitô theo cách nào?

Thưa: Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Kitô, đã chết và đã phục sinh, kết hợp các tín hữu với chính Người một cách mật thiết. Như thế những ai tin vào Ðức Kitô, vì được kết hợp chặt chẽ với Người, nhất là trong Bí tích Thánh Thể, thì cũng kết hợp với nhau nhờ đức ái, tạo thành một thân thể duy nhất là Hội thánh, hợp nhất với nhau trong sự đa dạng của các chi thể và các phận vụ.

157. Hỏi: Ai là đầu của thân thể này?

Thưa: Đức Kitô là “Ðầu của thân thể, nghĩa là của Hội thánh” (Cl 1,18). Hội thánh sống nhờ Người, trong Người và cho Người. Ðức Kitô và Hội thánh tạo thành “Ðức Kitô toàn thể” (thánh Augustinô). “Có thể nói được là, Ðầu và các chi thể làm nên cùng một con người huyền nhiệm” (Thánh Tôma Aquinô).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

*Lễ đêm. Bài đọc: Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Phúc Âm: Luca 2,1-14.
*Lễ rạng đông. Bài đọc: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Phúc Âm: Luca 2,15-20.
*Lễ ban ngày. Bài đọc: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Phúc Âm: Gioan 1,1-18 (hay 1,1-5.9-14).

Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12.

Phúc Âm: Luca 1,26-38.

Thánh Vịnh tuần 2.

Bài đọc: Đaniel 7,2a.13b-14; Khải Huyền 1,5b-8.

Phúc Âm: Gioan 18,33b-37.

Không cử hành lễ thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo [thế kỷ 4].

Bài đọc: Khải Huyền 7,2-4.9-14; 1 Gioan 3,1-3.

Phúc Âm: Mátthêu 5,1-12a.

Bài đọc: Khải Huyền 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Côrintô 15,20-27a.

Phúc Âm: Luca 1,39-56.