Lời Chúa Đaminh Phạm Khắc Duy

[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Lễ 9h00