Lời Chúa G.B Đỗ Quốc Vinh

[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B – Lễ 9h00