[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B – Lễ 9h00

Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B của Cha Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh

Lễ 9h00 ngày 28/10/2018 tại nhà thờ Tân Định.