Đúng vị trí – làm điều phải làm

13/11 – Thứ ba tuần 32 thường niên.
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Lời Chúa: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

  • Suy niệm:

Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy tự nhận mình là đầy tớ vô dụng, không làm được gì. Không phải là Chúa không tôn trọng và coi thường công lao của chúng ta, nhưng Người chỉ thiết tha mời gọi chúng ta hãy có tinh thần khiêm tốn như Người. Khi tự nhận mình là tôi tớ và có lòng khiêm tốn thì chúng ta đang theo đúng cách Chúa đã chọn để xử sự với con người.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho ánh sáng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mọi người trong gia đình chúng con sống khiêm tốn trong mọi công việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại của chúng con, mà thiết thực nhất là phục vụ nhau ngay trong gia đình mình.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày