Tin mừng của lòng thương xót

09/03 – Thứ Bảy sau lễ Tro.
“Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Lời Chúa: Lc 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài.

Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, Cha đã sai các môn đệ đến nơi tận cùng trái đất, giữa những người không biết Cha và những người từ chối thông điệp yêu thương của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay với mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, để cầu xin cho các cộng đồng Ki-tô hữu, đặc biệt là các Ki-tô hữu đang bị bách hại, cảm thấy mình đang theo sát Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, you send your disciples to the ends of the earth, among those who do not know you, and among those who reject your loving message. I offer this day, all my thoughts, words and deeds that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Việc làm phúc bố thí giúp chúng ta nhận ra mọi người xung quanh là anh chị em chúng ta, và giúp chúng ta nhận biết rằng những gì chúng ta đang sở hữu chẳng bao giờ là của riêng chúng ta.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp con biết khám phá ra những cách thức mới để làm phúc bố thí trong mùa Chay này.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Almsgiving helps us to recognize our neighbor as our brother or sister, and to acknowledge that what we possess is never our’s alone.” (Pope Francis) Lord, help me to discover new ways to give alms this Lenten season.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con tìm đến với Ngài, lạy Chúa. Xin giúp con biết tận dụng thời gian trong cuộc sống này để trở nên chứng nhân trung thành cho Tin Mừng, không nuôi dưỡng lòng hận thù hay giận dữ, nhưng biết gieo những hạt giống của tình yêu và hòa bình trong cộng đoàn của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I turn to you, Lord. Help me to use the time I have on this earth to be a faithful witness to the Gospel, not harboring hate or anger, but sowing seeds of peace and love in my community. Hail Mary