Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

25/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày Sứ Thần truyền tin, Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Cha. Xin cho con cũng biết vâng theo thánh ý Cha qua việc dâng ngày mới hôm nay để cầu cho các cộng đồng Kitô hữu, đặc biệt là những người đang bị bách hại, cảm thấy rằng họ gần gũi với Chúa Kitô và xin cho quyền lợi của họ được tôn trọng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the message of the Angel, Mary became docile to your will. Grant that I may be docile to your will as I offer my day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Với lời thưa ‘xin vâng’, Mẹ Maria đã trở nên người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Dù không có mạng lưới xã hội như hiện nay, Mẹ đã trở nên ‘người gây ảnh hưởng’ đầu tiên: ‘người gây ảnh hưởng’ của Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin dạy con, làm thế nào để bắt chước sự trung tín của Mẹ Maria trong cuộc đời con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“With her ‘yes’, Mary became the most influential woman in history. Without social networks, she became the first ‘influencer’: the ‘influencer’ of God.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to imitate the faithfulness of Mary in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con xét lại nhiều khoảnh khắc đã diễn ra. Con có nhận ra được dấu chỉ nào trong ngày nhắc nhớ con biết Chúa thực sự hiện diện giữa chúng con không? Chúa ơi, xin giúp con ngoan ngoãn vâng theo ý muốn của Chúa và đón mời Ngài vào trong tâm hồn con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine the many moments that have transpired. Were there any signs during my day that announced to me your presence among us? Help me, Lord, to be docile to your will and welcome you into my heart. Hail Mary