Sự sống đích thực bên Chúa

02/11 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 30 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Lễ Nhất

LỜI CHÚA: Ga 6, 51-59

“Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Lễ Nhì

LỜI CHÚA: Lc 23, 33. 39-43

“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”.

Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Lễ Ba

LỜI CHÚA: Ga 17, 24-26

“Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Vào ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, con cảm thấy biết ơn đời sống của những người đến trước chúng con trong đức tin và cả những người đang ở cùng Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với con rằng: “ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,30) Đôi khi con cảm thấy những khó khăn con trải qua là một gánh nặng. Nhưng hôm nay con sẽ ghi nhớ rằng nếu con san sẻ gánh nặng ấy với Chúa Giêsu thì sức nặng sẽ được gỡ bỏ. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this All Souls Day, I am grateful for the lives of those who came before us in faith and who are with God. Today Jesus tells us that his “yoke is easy and his burden is light” (Matthew ​​11:30). Sometimes the hardships I experience make me feel a heavy burden. Today I remember that if I share my burdens with Jesus, the weight will be lifted. I will try to do that more throughout today. Through Mary’s intercession, I offer this day united with the Pope’s intentions for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lạy Chúa Giêsu, con ao ước được sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng của đời con.” (Thánh Faustina Kowalska). Con học hỏi từ quá khứ và dâng lên Chúa tương lai. Con nỗ lực để sống giây phút hiện tại, ngay bây giờ. Mỗi ngày con có sẵn những cơ hội để sống với hết khả năng của mình. Và hôm nay con muốn dâng lên Chúa Giêsu những điều tốt nhất của con từ suy nghĩ cho đến hành động. Con biết rằng con có thể làm điều đó khi con yêu người thân cận và nỗ lực hết mình trong mọi việc con làm, bằng cách sống ở Nước Thiên Chúa ngay bây giờ để một ngày nào đó con sẽ được trình diện trước nhan Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“O Jesus, I wish to live in the present moment, to live as if this day were the last of my life.” (St. Faustina Kowalska) I learn from the past and offer the Lord my future. I strive to live in the present, the now. Each day I have at my disposal is an opportunity to live it to the best of my ability. Today I want to offer the best to Jesus, from my thoughts to my actions. I know that I can do it when I love my neighbor and give my best in everything I do, living the kingdom of God now, so that one day I will be in his presence and behold him face to face.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm thấy biết ơn những điều con đã trải qua ngày hôm nay, đặc biệt là những thời khắc con cảm thấy vui vẻ. Những giây phút nào con cảm thấy sợ hãi? Lúc ấy, suy nghĩ nào đã đến trong con? Sợ hãi làm cho người ta khép mình và thậm chí còn xảy ra bạo lực. Con đã phản ứng lại thế nào? Xin Chúa dùng tình yêu mà chữa lành nỗi sợ hãi trong con, để con không coi người khác như kẻ thù hoặc đối thủ. Vào ngày mai, con quyết tâm làm theo ý Chúa bằng hết khả năng của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am thankful for what I experienced today, particularly those times when I felt joy. What time of the day did I feel afraid? What ideas came to me on this occasion? Fear can often lead to being closed off and even to violence. How did I react? I ask God to heal my fears with love so that I no longer see others as enemies or competitors. I resolve to do God’s will tomorrow to the best of my ability. Our Father…