Vai trò của Ðấng Messia

31/03 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay.
“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”.

Lời Chúa: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28) Trong mùa Chay này, những lời ấy hướng con nhìn lên cây Thập tự của Ngài, Chúa ơi. Chúa đã yêu thương nhân loại hết lần này đến lần khác, cho đến tận cùng. Đó là con đường mà Người mời gọi chúng con bước theo để sống trung thành với Tin Mừng và sống hiệp nhất với nhau. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay và cả lòng sẵn sàng để sống với sứ mệnh mà Ngài giao phó. Con nhớ về những cuộc gặp gỡ, những hoat động, dự định còn đang đợi con trong hôm nay. Chúa ơi, xin hãy đặt trái tim con lại gần Trái tim Ngài hôm nay. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.
WITH JESUS IN THE MORNING
“When you have raised the Son of man, then you will understand that I, I AM.” (John 8:28) In this time of Lent, this word draws our attention to your cross, Lord. You love again and again, to the very end. This is the path that you invite us to follow in order to live in fidelity to the Gospel and in unity among us. I offer you this day and my availability to live the mission with you. I think of the meetings, activities, projects that await me today. Put my heart near your Heart today. Jesus, I trust in you.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Hãy để mỗi cộng đoàn Công giáo ở địa phương trên khắp thế giới cam kết đánh giá và chào đón kho tàng tinh thần và văn hóa của Giáo dân Trung Quốc. Đã đến lúc để ta thưởng nếm những hoa trái của Tin Mừng được gieo vào lòng “quốc gia trung tâm” …… và để dâng lên Chúa Giê-su bài ca của đức tin và lời tạ ơn, được làm giàu bằng những sự chú tâm của giáo dân Trung Quốc.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY
“Let each local Catholic community around the world commit to valuing and welcoming the spiritual and cultural treasure of Chinese Catholics. The time has come to taste the fruits of the Gospel sown in the bosom of ancient ‘Middle Kingdom’ and to elevate to the Lord Jesus Christ the song of faith and thanksgiving, enriched with authentically Chinese notes.” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tìm một nơi thanh vắng và khẽ nhắm mắt lại. Con đang cảm thấy như thế nào? Con tạ ơn Chúa vì món quà sự sống. Con tập nhận ra những điều mà con yêu thích, những người đã đồng hành cùng con. Những cuộc gặp gỡ nào mang đến cho con sự can đảm? Công việc nào mang lại cho con niềm vui? Con khám phá thực tại đã thúc đẩy con tiến lên trong đời sống Tin Mừng cũng như giúp con duy trì được động lực đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…