Kiện toàn lề luật

14/06 – Thứ Tư tuần 10 thường niên.

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.

Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Suy niệm: Nhà nghệ sĩ thiên tài Michelangelo được ca tụng như là người đã thổi hồn vào trong đá. Với tài năng siêu phàm, ông đã biến những tảng đá vô hồn thành những kiệt tác sống động, bất hủ như tượng Pietà, tượng Đa-vít, Mô-sê. Đối với lề luật của người Do thái, Chúa Giê-su nói Ngài không hủy bỏ; Ngài thổi hồn vào trong lề luật, để kiện toàn nó. Ngài mang đến giáo huấn và sức sống mới mẻ giúp cho việc giữ luật được đầy đủ ý nghĩa và đạt tới cứu cánh của lề luật. Ngài ban cho ta Thánh Thần là nguồn sức mạnh nội tâm để tuân giữ lề luật (Cv 1,8; Ga 16,13). Nếu người ta giữ luật về sự thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật như Ngài, họ sẽ cùng với Ngài sống đạo làm con với Cha trên trời đúng như ý Thiên Chúa mong muốn.

Mời Bạn: “Việc chu toàn Lề Luật cách trọn hảo chỉ có thể được thực hiện bởi Đấng ban hành Lề Luật của Thiên Chúa, là Ngôi Con, được sinh ra dưới Lề Luật” (GLHTCG580). Chúa Giê-su lên án lối giữ luật vụ hình thức. Đối với Ngài, luật phải được ghi vào lòng dạ, vào tâm khảm (x. Gr 31,33), tức là phải giữ với trọn cả tâm tình yêu mến. Mời bạn tự vấn: Lâu nay, bạn đã giữ luật, như dự lễ Chúa nhật, với thái độ nào? Vì mến Chúa hay chỉ làm cách miễn cưỡng chiếu lệ?

Sống Lời Chúa: Tự nguyện làm một việc luật không bắt buộc như dự lễ và rước lễ ngày thường trong tuần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng ban sự sống và thánh hóa các tâm hồn. Ngài đang hoạt động cách mầu nhiệm để đổi mới trần gian này. Xin Chúa đốt lửa tình yêu Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con tuân giữ các giới răn của Chúa cách tự nguyện, vui tươi và chân thành. Amen.