Sống trọn lành

21/08 – Thứ Hai tuần 20 thường niên. – Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ.

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”.

Lời Chúa: Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?”

Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”.

Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?

Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”.

Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Suy niệm: Anh thanh niên này là đại gia, Phúc Âm Mát-thêu cho biết “anh ta có nhiều của cải”; hẳn đó cũng là ước mơ của nhiều người. Anh cũng là người đạo đức, tuân giữ các điều răn từ thuở nhỏ. Vậy mà anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng, tại sao vậy? – Anh ước mơ được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thế nhưng, sau khi nghe đòi hỏi của Đức Giê-su, anh buồn rầu bỏ đi, đòi hỏi ấy khó quá! Anh muốn điều quý giá nhất của đời người, nhưng không chịu trả giá đắt. Chỉ mình Thiên Chúa mới có sự sống đời đời; thế mà Ngài là tình yêu; muốn được chia sẻ sự sống đời đời của Ngài, phải sống yêu thương như Ngài, bước theo Con Thiên Chúa làm người. Chia sẻ của cải là một cách cụ thể bày tỏ tình yêu thương ấy. Anh thanh niên không tên không tuổi này đại diện cho tất cả chúng ta. Dù giàu có hay nghèo khó, nếu cứ khư khư bám vào của cải, hưởng thụ cho riêng mình, ta cũng sẽ khó có điều kiện vào Nước Trời.

Mời Bạn: Xem xét lại cách kiếm tiền và tiêu tiền của bạn? Bạn dành một phần cho các thiện ích chung, việc từ thiện, hay chi tiêu tất cả cho gia đình, vợ con và sở thích cá nhân? Nếu chưa dành ngân khoản cho các mục đích thiện ích chung, từ thiện, bạn sẽ chỉnh sửa như thế nào?

Sống Lời Chúa: Người giàu vào Nước Trời khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Nhưng không có gì mà Chúa không làm được. Vậy bạn hãy tin tưởng, thực hiện Lời Chúa nhắn nhủ bạn qua bài Tin mừng hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi mà không cần tính toán, an tâm tin tưởng rằng Chúa sẽ tính toán, lo liệu cho con. Amen.