22/08 – Thứ Ba tuần 20 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Suy niệm: Trong ngày sứ thần truyền tin, Đức Ma-ri-a được loan báo cho biết Mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ một người con, người con đó là Con Đấng Tối Cao, sẽ trị vì một triều đại vô cùng vô tận. Trong nhân loại từ xưa đến nay không ai hội đủ các điều kiện ngoại thường ấy, trừ phi Con Một Thiên Chúa. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nên Mẹ cũng được đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, là Nữ vương thiên đàng, nơi Người Con mình sinh hạ ngự trị đến muôn đời muôn thuở. Mẹ chính là đối tượng của quyền năng và ân sủng thần linh được Thiên Chúa ân ban (theo E.B. Manges), Mẹ xứng đáng mang tước hiệu Nữ Vương cả trời và đất.

Mời Bạn: Chúng ta vui mừng ca tụng Mẹ vì vinh dự cao trọng này; cũng vì vinh dự cao trọng ấy của Mẹ, chúng ta chạy đến với Mẹ để xin bàu chữa cứu giúp. Bạn cũng hãy tin rằng bất cứ ai thành tâm đến với Mẹ, Mẹ sẽ “không để họ trở về tay không.”

Sống Lời Chúa: Bà Ê-li-sa-bét ca ngợi Mẹ là người có phúc vì dám tin vào những điều Chúa hứa. Điều Chúa hứa không phải được thực hiện trong ngày một ngày hai, nhưng qua một thời gian lâu dài, nhiều khi cả đời người. Tin tưởng phó thác nói tiếng “xin vâng” với Chúa không phải một lần là đủ, nhưng cần được làm mới, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ta hãy học nơi Mẹ bài học đức tin, luôn tín thác vào Chúa, thực hiện Lời Chúa dạy trong Thánh kinh và giáo huấn của Hội thánh.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy con luôn biết thưa cùng Chúa hai tiếng “xin vâng” như Mẹ, không phải chỉ trong những ngày đẹp trời, nhưng mọi khoảnh khắc đời con. Amen.