Thánh Thần sẽ dạy

20/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên.
“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Lời Chúa: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

  • Suy niệm:

Trong những thế kỷ đầu tiên, Kitô giáo bị bách hại dữ dội. Tại Việt Nam cũng thế, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một bằng chứng về việc bách hại Đạo Chúa. Ngày nay, những cuộc bách hại bằng gươm giáo, tù đày, xem ra không còn nhiều. Thế nhưng, lại có những nguy hiểm khác rình chực đời sống các Kitô hữu, đó là sự cám dỗ của lối sống duy vật chất, đề cao hưởng thụ. Lối sống ấy làm xói mòn đức tin của người tín hữu. Chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để biết phân định gì là tốt và cái gì là xấu, đồng thời có can đảm khước từ những gì không phù hợp với Thánh Ý Chúa

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến và ở lại cùng đình chúng cơn, để chúng con luôn vững niềm tin và trung thành với Chúa cho đến cùng.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày