Sự sống đích thực bên Chúa

02/11 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 30 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
“Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 6, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

  • Suy niệm:

Thánh Thể là lương thực thần linh cần thiết cho mọi lữ khách đang hướng về quê trời, nhưng cũng là nguyên lý hiệp thông mọi người trên hành trình đức tin. Ánh sáng của mầu nhiệm Thánh Thể càng làm nổi bật ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, không chỉ là lễ tưởng nhớ những người đã qua đời, mà còn là lễ của người sống, những người đang bước theo ánh sáng của Chúa. Khi dâng các việc lành phúc đức và cầu nguyện cho những người đã khuất chính là lúc chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại, vào mầu nhiệm các thánh thông công và vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, lòng thảo hiếu, lòng bác ái đối với ông bà tổ tiên, cũng như ý thức hơn về thân phận chóng qua của kiếp người để không ngừng phấn đấu đạt đến hạnh phúc Nước Trời.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nâng đỡ gia đình chúng con, xin chỉ dạy chúng con biết tựa nương vào Ngài. Đặc biệt là qua Thánh Lễ, chúng con nhận ra Ngài là nguồn lương thực đem lại sự sống đời đời cho chúng con không chỉ hiện tại mà còn cả mai sau.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày