Trên đường Em-mau

15/04 – Thứ tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Lời Chúa: Lc 24, 13-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất.

Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong tuần lễ Phục Sinh này, mỗi ngày chúng ta hãy nhớ đến biến cố Phục Sinh ấy. Sáng nay, chúng ta hiện diện cùng 2 người môn đệ trên đường Em-mau, “Mắt họ bỗng mở ra và họ nhận ra Chúa Giê-su” (Lc 24,31) Con có biết cách nào nhận ra Chúa Giê-su Phục Sinh trong cuộc đời của con không? Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp con nhìn thấy Chúa, và xin ban sự sống đến những người đang làm nô lệ cho nghiện ngập. Con xin dâng ngày sống hôm nay của con, với lòng khát khao được theo chân Ngài. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
In this week after Easter, each day we remember the resurrection, and we are this morning with the disciples of Emmaus, “Their eyes opened and they recognized him” (Luke 24:31). Do I too know how to recognize the risen Jesus in my life? Risen Lord, help me to see you, and please give life to those who are slaves of addictions. I offer you my day, with the desire to walk in your footsteps. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa ơi, như hai môn đệ trên đường Em-mau, con mời Chúa vào đồng bàn với con, và xin Ngài ở lại cùng con (Lc 24,29) vào giữa ngày này. Chúa mời gọi con mở rộng tâm hồn với Tin Mừng, và tỏ lộ cho con biết Ngài thực là ai. Con tạm dừng mọi việc con đang làm và lắng nghe Ngài. Ngài muốn nói gì với con qua những người con gặp gỡ, hay qua những biến cố trong ngày? Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến!
WITH JESUS DURING A DAY
Like the disciples of Emmaus, I invite you to my table, Lord, this midday, and ask you to stay with me (Luke 24:29). You want to open my heart to the Scriptures and reveal to me who you really are. I stop what I am doing for a while, and I listen to you. What do you say to me in those I encounter, or in the events of this day? Come, Lord, Jesus!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì những gì con đã cảm nghiệm được trong hôm nay, đặc biệt là những lúc con thấy mình tự do lắm. Con nhìn sâu vào biển cả mênh mông nơi cõi lòng. Con có kinh nghiệm với nỗi sợ không? Có những ý tưởng nào vực con dậy? Con đã hành động như thế nào? Xin Chúa chữa lành mọi nỗi sợ hãi bằng tình yêu của Ngài. Con viết ra một quyết tâm con sẽ thực hiện vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…