Niềm tin Phục Sinh

14/04 – Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”.

Lời Chúa: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Sáng nay chúng ta hiện diện với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã rất khó khăn để nhận ra Chúa Giê-su sau khi Người trỗi dậy, bà nhầm lẫn Chúa với người làm vườn. “Chúa Giê-su gọi bà: ‘Maria’. Bà quay lại và trả lời bằng tiếng Híp-ri: ‘Ráp-bu-ni’, (nghĩa là ‘Lạy Thầy’) (Ga 20, 16) Như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, tôi nghe thấy Chúa Giê-su gọi tôi bằng tên thật của mình, và tôi thinh lặng để nghe tiếng ấy ở trong tôi. Ngài sai tôi đến với anh chị em để loan báo niềm vui Phục Sinh. Tôi sẽ đáp lại như thế nào?
Nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi con nên như người tông đồ cầu nguyện, và sẵn sàng cho sứ mạng mà Chúa Giê-su đã trao phó nơi con. Lạy Cha chúng c
WITH JESUS IN THE MORNING
Here we are this morning with Mary Magdalene who has a hard time recognizing Jesus after his resurrection and mistakes him first of all as the gardener. “Jesus said to her: ‘Mary’. She turned around and said to him in Hebrew: ‘Rabbouni,’ which means master.” (John 20:11-18) Like Mary Magdalene, I hear Jesus calling me by my first name, and I remain silent to hear it within me. He sends me to my brothers and sisters to announce the joy of the resurrection. What will I answer him? I ask the Holy Spirit to make me an apostle of prayer, available for the mission that Jesus gives me. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Vào thời khắc giữa ngày, con dâng lên Chúa ngày sống của con, và nghĩ về ý cầu nguyện của tháng này: Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này. Trong khi cầu nguyện, con lặp lại những lời của tiên tri I-sai-a được Chúa Giê-su đọc trước hội đường ở Na-da-rét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố tự do cho người bị giam cầm.” (Lc 4,18)
WITH JESUS DURING A DAY
In the middle of this day, I offer my day to the Lord, thinking of this month’s intention: Praying that those suffering from addiction may be helped and accompanied. In my prayer, I can repeat these words of Isaiah taken up by Jesus at the synagogue of Nazareth: “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives.” (Luke 4:18)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn vào tim mình để xét lại ngày sống hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc mang đến cho con bình an và niềm vui. Con ghi nhớ và thưởng nếm lại một lần nữa. Xin Chúa chỉ cho con những thách đố con phải đối mặt hôm nay. Con có thể đáp lại như thế nào? Con có hành động với tự do, tình yêu, hy vọng và tự tin không? Con có cảm thấy băn khoăn vì hành động nào đó không? Con học hỏi nhiều từ những trải nghiệm hôm nay, và cầu xin Chúa ban ân sủng để ngày mai con hành động với sự tự do nội tâm, chứ không phải là nô lệ cho tội lỗi. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…