Ðau khổ là một hồng ân

16/04 – Thứ năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”.

Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma.

Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Khi bắt đầu ngày mới, con dâng lên Chúa mọi niềm vui nỗi buồn, cùng kết hiệp với Chúa Giê-su, Đấng đã được loan báo trong Thánh Kinh rằng: “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,48) Vâng, lạy Chúa Giê-su, con muốn tập trung vào chính mình và loan báo về sự Phục Sinh của Ngài, để đặt Ngài là tâm điểm của đời con. Đó chính là vinh quang Phục Sinh của con. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
As my day begins, I offer to the Lord my joys and sorrows, in union with Jesus whose Holy Scripture has announced: “that he would suffer, that he would rise from the dead on the third day, and that conversion would be proclaimed in his name, for the forgiveness of sins, to all nations, beginning with Jerusalem. You are the witnesses.” (Luke 24:48) Yes, Lord Jesus, I want to center myself, and announce your resurrection to put you at the center of my life. There will be my Easter victory. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Vào lúc giữa ngày, con nhớ đến những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt, cùng ý cầu nguyện mà ĐGH Phanxicô đề xuất cho tháng này: tự do khỏi nghiện ngập. Con xin dâng ngày sống hôm nay để suy nghĩ về những người đang đau khổ vì nghiện ngập, xin cho họ được hỗ trợ trên con đường trở về tự do. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Kính mừng Maria…
WITH JESUS DURING A DAY
In the middle of the day, I remember the challenge facing humanity proposed by Pope Francis this month: freedom from addictions. I offer my day thinking of all those suffering addictions that they are supported on their path to liberation. I ask Mary to intercede with the Father for me. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì mọi ân sủng con đã lãnh nhận hôm nay. Con ý thức hơn về những lúc đau đớn và sầu khổ trong ngày. Hôm nay con có làm ai tổn thương không? Chúng ta thường làm tổn thương những người chúng ta yêu quý. Con có thể sửa chữa những lỗi lầm con đã gây ra như thế nào? Ngày mai đây, xin cho con có thể mở lòng ra bằng một cử chỉ yêu thương với người mà con đã làm tổn thương. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for any graces you received today. Become aware of the painful or sad times of the day. Did you hurt someone today? We usually hurt those we love. How could you repair the damage caused? Tomorrow, try to extend a gesture of love to someone that you hurt. Hail Mary…