Lòng tin lớn bằng hạt cải

12/08 – Thứ Bảy tuần 18 thường niên.

“Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được”.

Lời Chúa: Mt 17, 14-19

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy.

Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

Suy niệm: Cha Ngô Phúc Hậu kể chuyện ông Hai Hiếu nghỉ đạo 70 năm vì “Hồi xưa con ở Trà Lồng. Có một lần đi lễ trễ, bị ông cố Quimbrôtz bắt nằm xuống, đánh cho một trận chảy máu đít. Con sợ, con giận, con bỏ đạo luôn cho tới bây giờ. Hồi ấy con mới có 19 tuổi.” (Nhật Ký Truyền Giáo). Ta cảm thấy chua xót, vì nhiều người của Hội Thánh thất bại trong việc giới thiệu khuôn mặt nhân hậu của Đức Giê-su. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người tín hữu có lý do để nghỉ đạo. Người cha trong bài Tin Mừng là mẫu gương cho ta. Dù các môn đệ thất bại trong việc trừ quỷ cho con mình, người cha vẫn không thất vọng. Ông đến gặp chính Đức Giê-su để van xin Ngài. Mất lòng tin nơi người của Hội Thánh, nhưng ông không mất niềm tin nơi Đức Giê-su.

Mời Bạn: “Một ít người gây gương xấu đã làm xói mòn tính khả tín của nhiều người” (ĐTC Gio-an Phao-lô II). Đây đó trong Hội Thánh, các môn đệ của Chúa tiếp tục thất bại khi trình bày sứ điệp Tin Mừng, để lộ những thói hư tật xấu, và không đối phó được với những tệ nạn của xã hội. Chúa mời gọi bạn kiên trì tin tưởng nơi quyền năng của Ngài, rồi mọi hòn núi khó khăn nằm chắn đường đi sẽ được giải quyết.

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người của Hội Thánh đang gây gương xấu làm nản lòng những người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lối sống đạo chúng con còn quá lệ thuộc vào đời sống của các tu sĩ, linh mục, giám mục. Xin cho chúng con, dù có lúc không hài lòng những vị này, nhưng không bao giờ mất niềm tin vào Chúa. Với niềm tin bằng hạt cải, xin cho chúng con dời mọi núi non thử thách của cuộc đời. Amen.