Từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua

07/01 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH năm B. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”.

Lời Chúa: Mt 2, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.

Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ.

Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường.

Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Suy niệm: Các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao lạ xuất hiện bên phương Đông, và theo ‘kiến thức’ của họ, họ tin rằng đó là dấu chỉ “Đức Vua dân Do Thái mới sinh”. Chỉ cần có thế họ đã lên đường đi tìm kiếm Ngài. Vì sao lạ, dấu chỉ mong manh khi hiện khi ẩn, nhưng cũng giúp họ tìm đến được Giê-ru-sa-lem. Chính tại đây họ nhận được địa chỉ chắc chắn: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê” như lời chép trong sách ngôn sứ, dẫu rằng thông tin ấy được cung cấp bởi những kinh sư thông thạo Thánh Kinh nhưng thờ ơ, vô cảm và được chuyển đạt qua miệng ông vua Hê-rô-đê đầy dã tâm bày mưu tính kế tiêu diệt vị Ấu Vương chứ không hề có ý “đến gặp và bái lạy Người” như miệng ông nói. Người không muốn gặp Đức Ki-tô thì dù có biết rõ mười mươi cũng không thể gặp. Trái lại, người tha thiết muốn gặp Ngài thì dù hành trình có khó khăn, dấu chỉ có mờ nhạt, họ cũng  đi tìm và cuối cùng cũng gặp được.

Mời Bạn: Phúc âm Mát-thêu ghi lại Lời Chúa: “Anh em cứ tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,7). Những ai khao khát sự bình an, chân lý và thiện hảo sẽ tìm thấy chúng nơi Đức Ki-tô. Và những ai có thiện chí tìm kiếm Ngài thì sẽ được gặp. Bạn có khao khát tìm gặp Chúa qua việc dành thời giờ – cách riêng ngày Chúa Nhật – để cầu nguyện suy gẫm Lời Chúa, để phục vụ Ngài nơi tha nhân, để đến thờ lạy Ngài nơi bí tích Thánh Thể chưa?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian trong ngày để cầu nguyện và xin ơn: “Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn khao khát và kiên trì tìm kiếm Chúa qua những dấu chỉ trong cuộc sống, vì chúng con xác tín rằng ai tìm Chúa sẽ gặp được Ngài. Amen.