Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời

08/11 – Thứ Sáu tuần 31 thường niên.
“Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

Lời Chúa: Lc 16, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi”.

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn vì ngày cuối tuần. Có một số người phỉnh gạt và lôi kéo con xa rời khỏi Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khôn ngoan cần thiết để con biết đáp trả với lòng bác ái, sự thật, sự tốt lành và chân lí. Con dâng mọi việc làm trong ngày sống này để hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cho hòa hình ở vùng Cận Đông. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I am grateful for the end of the week. Some people may want to deceive me or divert me from following Jesus. I ask you, Lord, for the prudence necessary to always respond with charity, truth, goodness, and justice. I offer the works of this day, in union with the Pope, for peace efforts in the Near East. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Bất cứ ai tìm kiếm sự thật, dù có chủ đích hay không, cũng đều là tìm kiếm Thiên Chúa.” (thánh Têrêsa Thánh Giá)

Không phải tất cả mọi người đều chia sẻ những giá trị hay cách ngôn của tôi, và hẳn là không phải ai cũng đi theo con đường đức tin mà tôi đi. Tuy nhiên, nếu họ là những người có đức tin, có việc làm và có tấm lòng quảng đại, họ không xa khỏi Thiên Chúa đâu, mà còn gần gũi Ngài hơn tôi nữa. Xin cho con phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn. Xin cho con sống trung thực và kiên định với lời nói cũng như hành động của mình. Xin cho những chứng tá hàng ngày của con giúp cho tha nhân được gặp gỡ Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“Whoever seeks the truth, whether conscious or not, seeks God.” (St. Teresa Benedicta of the Cross) Not everyone shares my values ​​or precepts and not all are willing to follow the same path of faith as I do. However, if they are people of good faith, deeds, and possess a generous heart, they are not far from God. On the contrary, they may be even closer to him than I am. May I judge less and love more those around me. May I live more truthfully, being more consistent between my word and my actions. May my daily witness help others to encounter God.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những phút cuối của ngày sống, con hồi tâm nhìn lại những điều đã xảy ra trong ngày. Ngày hôm nay của con như thế nào? Trái tim con đã ở đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ tha nhân không? Con đặt tình yêu của mình ở đâu trong những nhiệm vụ được giao phó? Đó không đơn thuẩn chỉ là hoàn thành công việc, mà còn là làm việc bằng tình yêu. Xin giúp con trở nên tốt hơn vào ngày mai, để con luôn sẵn lòng giúp đỡ người thân cận khi họ cần. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm myself down at the end of this day. I ponder what happened today. How was my day? Where was my heart? Was I available to help and serve my neighbor? Where was my love in the tasks entrusted to me? It is not just about doing things, but about doing them with love. I resolve tomorrow to better help my neighbor in whatever they need. Our Father…