Ngư phủ lưới người

30/11 – Thứ Bảy tuần 34 thường niên – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
“Các ông bỏ lưới mà đi theo Người”.

LỜI CHÚA: Mt 4, 18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người.

Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày lễ kính thánh An-rê, con cảm tạ Cha vì Cha đã tặng ban cho con món quà là Bí Tích Rửa Tội, để con được trở nên một chi thể trong thân thể của con Cha là Chúa Giê-su, Người gọi con là con cái yêu dấu của Người và nhìn đến con với một tình yêu thương. “Người đang đi dọc theo biển hồ, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển.” (Mt 4,18) Lạy Cha, xin giúp con biết nhận ra Cha nơi những người anh em mà con gặp gỡ mỗi ngày, để nhận ra sự trọn lành của Cha đối với cả những người khó gần nhất. Nhờ lời cầu nguyện của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha một ngày sống để cầu theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
On this feast of the Apostle St. Andrew, I thank you, Lord, for the gift of my baptism, in which you made me a member of the body of your Son Jesus, called me your beloved son (daughter) and looked at me with love. “Walking along the Sea of ​​Galilee, Jesus saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother casting the net into the sea.” (Matthew 4:18) Help me, Lord, to recognize you in my brethren with whom I meet every day, to recognize your goodness even in those most difficult people. Through Mary’s intercession, I offer you this day for the Pope’s intentions for this month. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa chẳng bao giờ rời bỏ con, ngay cả khi con cô đơn, hay những lần con trải qua đớn đau khổ cực. Nguyện xin Chúa ở cùng con luôn mãi, trong những giờ khắc gian truân, con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, và biết ơn vì sự nâng đỡ của Người. Xin cho con không sợ hãi trước khổ đau, nhưng biết rằng sức mạnh con đang có đến từ Chúa, và không ngần ngại chạy đến cầu khẩn Người.
WITH JESUS DURING A DAY
God never leaves me, even at times when I feel lonely and especially at times of greatest suffering. I ask the Lord to stay with me and that, in the most difficult times, I can feel your presence and count on your help. May I not be afraid to suffer, but acknowledge that my strength comes only from God and do not hesitate to ask for his help.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi ngày dần kết thúc, con nhận biết được sự hiện diện của Chúa, qua những cảm nghiệm trong từng biến cố từ bình minh đến hiện tại. Khi nào con nhận ra Chúa ở bên con? Con cảm tạ những ơn nào Chúa ban cho? Chính Chúa hiện diện trong con. Cảm xúc nào đang sống trong con? Thiên Chúa mang đến cho trái tim con bình an và hy vọng. Con quyết tâm sẽ sống gần gũi với Chúa hơn nữa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I acknowledge God’s presence throughout my day, going through what I experienced from dawn until now. When do I recognize that God was with me? Was there any grace for which I am thankful? God is present within me. What feelings are within me right now? God puts peace and hope in my heart. I resolve to live more closely to God tomorrow. Our Father…