Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2022 (Khóa XII)

,

Lớp Giáo Lý dự tòng khóa XII (2022) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng vào 19 giờ 00 thứ tư 16/02/2022. Lớp Giáo Lý Hôn Nhân khóa XII (2022) khai giảng vào 19 giờ 00 thứ sáu 18/02/2022.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Khóa dự tòng: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ hai và thứ tư.
+ Khóa hôn nhân: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ sáu.

Xin ghi danh với Văn phòng Giáo xứ trước ngày 13/02/2022. Đăng ký trễ xin vui lòng học khóa sau.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng