Bài giảng: Tĩnh tâm mùa chay 2024 – Ngày thứ 1 – Gx Tân Định | 26.02.2024