Bài giảng: Tĩnh tâm mùa chay 2024 – Ngày thứ ba – Gx Tân Định | 28.02.2024