Trên đường Em-mau

24/04 – Thứ tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Lời Chúa: Lc 24, 13-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất.

Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/3ckHstdZOi4

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con bắt đầu ngày hôm nay dưới ánh mắt dõi theo của Cha. Xin giúp con biết yêu thương những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là những người thấp cổ bé họng và những người không thể tự bảo vệ chính mình. Con xin dâng lên Cha tất cả trái tim, toàn bộ tâm hồn, trí khôn và sức lực của con ngày hôm nay cho những ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I begin this day underneath your watchful gaze. Help me to love the most vulnerable of society, especially those who have no voice and can not defend themselves. I offer you my whole heart, my whole soul, my whole mind and my whole strength this day for the Pope’s monthly intentions. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta hãy tiếp tục vui niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu, và biết rằng Người luôn ở cạnh bên chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ tràn trong con niềm vui hân hoan, để con lan tỏa tình yêu của Ngài đến cho thế giới.

WITH JESUS DURING A DAY

“Let us go forward with the joy of Jesus’ Resurrection, knowing he is always by our side!” (Pope Francis) Lord, fill me with joy that I may radiate your love to the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa đang gần đến, con cảm tạ Chúa, vì những món quà Ngài đã ban cho con. Con đã sống như thế nào trong tâm tình tạ ơn? Lạy Chúa, xin hãy đến thương xót con và cho con tràn đầy ân sủng của Chúa, sẵn sàng chấp nhận sứ mệnh của tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day comes to a close I thank you, Lord, for the gifts you have given me. How well do I live in a spirit of thanksgiving? Come, O Lord, and have mercy on me and fill me with your grace, ready to accept your mission of love and compassion. Glory Be