Thông báo: Bầu cử Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ & Hội đoàn

Ngày 05/06/2019 kết thúc Thường huấn, Đức cha Giám quản Giuse chỉ thị về bầu cử HĐMVGX và Hội Đoàn. Nay xin được chỉ tiết hoá:

 1. Các Giáo xứ, các Hội đoàn tiến hành bầu cử HĐMVGX và Hội Đoàn trong Quý III và Quý IV, từ tháng 7 đến hết tháng 12/2019.
 2. Huấn luyện cho HĐMVGX: các vị đắc cử sẽ tham dự 3 buổi huấn luyện, được tổ chức tại Giáo hạt: địa điểm và thời giờ thích hợp. Trung tâm Mục vụ đã soạn sẵn 6 đề tài huần luyện: Giáo hạt sẽ chọn cha hướng dẫn, hoặc mời các cha ở Trung Tâm Mục vụ. Cha Hạt trưởng sẽ phát Giấy chứng nhận đã tham dự Chương trình Huấn luyện HĐMVGX.
 3. Huấn luyện cho Ban chấp hành các Hội đoàn: tổ chức tuỳ theo Thủ bản hướng dẫn.
 4. Ủy nhiệm cho Ban thường vụ HĐMVGX (5 vị) và Bằng tưởng lệ cho các vị mãn nhiệm Ban Thường vụ: đều do Cha Chính xứ soạn và ấn ký, rồi gửi lên Toà TGM để Đức cha ấn ký.
  Ủy nhiệm thư và Bằng tưởng lệ cho các thành viên khác sẽ do Cha Chính xứ và Cha Hạt Trưởng ấn ký.
 5. Ủy nhiệm thư cho Ban chấp hành Hội đoàn do các cha linh hướng chỉ dẫn.
 6. Lễ nhậm chức sau khi huấn luyện sẽ chọn ngày: hoặc cuối năm 2019 hoặc
  đầu năm 2020. Nhiệm kỳ 4 năm: 2020-2024 chung cho HĐMVGX và Hội Đoàn (hòa nhập)
 7. Ban cũ vẫn điều hành cho đến khi ban mới nhậm chức.