Niềm tin và lý trí

02/04 – Thứ năm tuần 5 Mùa Chay.
“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”.

Lời Chúa: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Thời khắc bắt đầu một ngày mới, Chúa đang đợi con. Ngài trao cho con sứ mạng đem lòng thương xót đến cho thế giới, và đặc biệt cho những ai đang bị dày vò đau khổ trong nghiện ngập. Chúa ơi, con xin dâng ngày sống của con, công việc của con, mọi lời con nói, cũng như những lời khẩn cầu của con, để con được cộng tác vào sứ mạng của Ngài. Con cầu nguyện cùng Chúa bằng những lời Thánh Vịnh: “Hãy tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.” (Tv 104 (105). Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
At the beginning of this day, the Lord waits for me. He entrusts me with a mission of compassion for the world, and more particularly for those who are in the grip of addictions. Lord, I offer you my day, my actions, my words and my prayers to collaborate in your mission. I pray to you with the words of Ps 104 (105), 4-5: “Seek the Lord and his power, unceasingly seek his face; remember the wonders he has done.” Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lúc giữa ngày, con tự hỏi, liệu có ai xung quanh đang cần được con thấu hiểu và vươn tay giúp đỡ không? Để sống sứ mạng Chúa giao phó, con cần phải có lòng thương xót của Ngài. Vì vậy, con chạy đến với Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch của lòng xót thương. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin giúp con biết chia sẻ trách nhiệm với những người con gặp gỡ.
WITH JESUS DURING A DAY
In the middle of this day, I wonder, does someone around me need me to understand them and help them? To live the mission that the Lord entrusts to me, I need his compassion. I turn to his Heart which is the source of compassion. Heart of Jesus, help me take my share of responsibility with the people I encounter.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dành vài phút để hồi tâm nhìn lại những gì mình đã trải qua hôm nay. Nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Khoảnh khắc nào con thấy tim mình ngập tràn niềm vui và bình yên? Con đã giúp đỡ những ai? Con dành thêm vài phút ở lại với Chúa, kể cho Ngài nghe về những lo lắng của con và dâng hết cho Ngài. Kính mừng…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…