Tuyên xưng Đức Kitô

23/08 – Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A.
“Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌅

Con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật này, và những cơ hội chúng con có thể tụ họp nhau nơi cộng đoàn để chúc tụng tình yêu của Cha. Hôm nay cùng với ĐGH Phanxicô, con dâng lời cầu nguyện và cảm tạ vì thánh chức của ngài. Hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu, con cầu nguyện cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình của họ luôn được bình an. Con đặt tất cả những ý nguyện này dưới ánh nhìn trìu mến của Mẹ Maria, đấng luôn đồng hành cùng chúng con với lời chuyển cầu của Mẹ. Kính mừng Maria…

🌅WITH JESUS IN THE MORNING🌅

I give thanks to God for this Sunday and for the possibility of getting together in community to celebrate his love. I pray today for Pope Francis, praying and thanking him for his ministry. I unite with the Pope’s Worldwide Prayer Network and pray for all the people who work and live from the sea, including sailors, fishermen and their families. I place all these intentions under the maternal gaze of Our Lady who accompanies everyone with her intercession. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Chúa Ki-tô đặt thánh Phê-rô là đầu Hội Thánh với sứ mạng chia sẻ về Chúa Giê-su cho bất cứ ai thánh nhân gặp gỡ trên đường. Thánh Phê-rô đã đích thân tiếp nhận và học hỏi giáo lý về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su. Thánh nhân đã không mệt mỏi suốt cuộc đời mình để truyền rao Tin Mừng. Xin cho con, bằng tất cả những giới hạn của mình, có thể trở nên môn đệ, và là nhà truyền giáo của Chúa Giê-su, truyền bá Lời của Ngài đến tất cả những người con gặp gỡ. Xin giúp con hợp nhất trong lời nói và hành động của mình.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

Christ placed Peter at the head of his Church with the mission to share Jesus with everyone he met along the way. Peter personally received and learned the doctrine of Jesus’ love and mercy. He was tireless his whole life in spreading the Gospel. May I, with all my limitations, be a disciple and missionary of Jesus, spreading his Word to everyone I meet. May my testimony be consistent in my speech and my actions.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con nhìn lại ngày sống và suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Có ai cần bàn tay con, lời con nói, một chiếc ôm, một nụ cười, hay sự hiện diện của con? Ai là gương mặt của Thiên Chúa hôm nay? Con có thể làm cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của người khác không? Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa, và con sẵn lòng phục vụ tha nhân ngay ngày mai đây. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.