22/08 – Thứ Hai tuần 21 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Suy niệm: Muôn đời lời thưa “Vâng” của Mẹ vẫn là một lời đáp tuyệt vời của con người chấp nhận đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Dù con không hiểu lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì và cũng chẳng biết gì đến chuyện phu thê, nhưng xin Chúa cứ làm cho tôi tớ Chúa theo như ý Ngài sở định. Dù lời ông già Si-mê-on có đe doạ khủng khiếp: “một mũi gươm sẽ đâm thâu trái tim con,” thì xin Chúa cứ làm cho con vì Chúa muốn thế. Dù ở tiệc cưới Cana, giờ của Chúa chưa đến, xin Chúa cứ phán một lời, chúng con, những tôi tớ của Chúa sẽ làm theo. Dù con có phải bước đi trên con đường gai góc và tăm tối của thập giá, và hiến dâng người con yêu quí nhất cho công trình cứu chuộc, thì xin Chúa cứ làm theo chương trình của Chúa, vì này con là tôi tớ Chúa, con xin vâng theo.

Mời Bạn: Sự “vâng phục bằng đức tin” là “lời đáp trả thích đáng nhất của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa” (Giáo Lý.HTCG số 142-143). Mẹ là mẫu gương đức tin tuyệt vời, là “người nữ của lòng tin” qua lời thưa “Vâng” của Mẹ. Chúng ta có sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh? Hay phải chăng chúng ta dễ thay lòng đổi dạ: khi được điều may lành trong cuộc sống, chúng ta vui mà quên mất Chúa, còn khi gặp khó khăn đau khổ chúng ta phản kháng và kêu trách Ngài?

Sống Lời Chúa: Tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa hoàn cảnh của con bây giờ là… (kể ra), nhưng xin Chúa cứ làm cho con như thánh ý Chúa muốn.”

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a xin dạy con biết thưa hai tiếng “Xin Vâng” như Mẹ. Hoặc hát bài “Xin Vâng.”