02/10 – CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN năm C. Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-gia-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đa-vít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đa-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”.

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

Suy niệm: Những lần hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ luôn nhắn nhủ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Quả thật, chuỗi kinh Mân Côi là chuỗi kinh ngọc ân phúc quý giá vì từng kinh, từng mầu nhiệm đƣợc suy gẫm trong chuỗi Mân Côi là lời kinh Chúa Giê-su dạy, lời chào của thiên sứ, là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng… Mẹ đã từng dự phần vào những biến cố mầu nhiệm ấy với Chúa Giê-su trong cuộc sống “xin vâng” của Mẹ. Qua chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta được sống, được tham dự vào những mầu nhiệm đó cùng với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế và cũng là Mẹ của chúng ta.

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi, kho tàng ân phúc đó có khi đang bị lãng quên. Đó là khi bạn và tôi không còn siêng năng lần chuỗi Mân Côi nữa; hay ngƣợc lại có khi chúng ta lần chuỗi vội vàng, tính đếm cho đủ số lượng mà không kịp suy gẫm để Lời Chúa thấm nhập tâm hồn giúp chúng ta hoán cải đời sống. Một khi kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm cuộc sống nhập thể của Chúa Giê-su cũng như cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ được chung phần ân phúc muôn đời với Ngài.

Sống Lời Chúa: Trong tháng Mân Côi này, bạn quyết tâm siêng năng lần chuỗi, đồng thời khi lần chuỗi, dành khoảnh khắc thinh lặng suy gẫm mầu nhiệm qua lời kinh mình đang đọc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Mẹ Ma-ri-a cho chúng con. Xin Chúa cho con siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cùng với Mẹ, chúng con bước qua từng chặng đường Vui, Sáng, Thương, Mừng, hầu đem lại những ơn ích thiêng liêng cho tha nhân và cho chính chúng con. Amen.