Biết đọc một chứng từ

16 /12 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng.

“Gioan là đèn cháy sáng”.

LỜI CHÚA: Ga 5, 33-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.

Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.

Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.

Suy niệm: Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Đức Giê-su Ki-tô là Ngôi Hai Thiên Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ nhân loại. Biết bao lời rao giảng mạc khải ý định Chúa Cha muốn cứu chuộc nhân loại, biết bao dấu lạ minh chứng Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Nhưng người Do Thái vẫn cứng lòng, lại còn lên án tố cáo Ngài phá bỏ Lề Luật Mô-sê. Hôm nay đứng trước dân được Chúa tuyển chọn lại đang trở mặt luận tội Ngài, Chúa Giê-su khẳng định lời chứng của Gio-an, vị Tiền hô của Chúa, và những việc Ngài làm nhân danh Chúa Cha chứng thực rằng Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Ngài sẽ còn chứng thực điều đó bằng việc chính Ngài chịu treo trên thập giá, tất cả chỉ nhằm mục đích để họ và để chúng ta được cứu độ.

Mời Bạn: Tất cả những gì Chúa cho xảy đến trong cuộc đời chúng ta là “để chúng ta được ơn cứu độ”. Việc của bạn và tôi là nhận ra những dấu chứng tình yêu đó để hoán cải và tin vào Đức Ki-tô để được cứu độ. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi tiếp tục làm chứng cho Chúa trong môi trường mình đang sống với những người chúng ta gặp gỡ.

Sống Lời Chúa: Đọc lời trong kinh Tin Kính: “Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.” Và với niềm xác tín, bạn dâng lên Chúa lời quyết tâm đem cả cuộc sống làm chứng cho Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn nhạy bén biết nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa ban cho chúng con, để chúng con luôn là chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa mọi nơi mọi lúc. Amen.