Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

17/02 – Thứ Sáu tuần 6 thường niên.

“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Lời Chúa: Mc 8,34-9,1

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình.

Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”. Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”.

Suy niệm: Chúa Giê-su đặt ra điều kiện gắt gao không phải là Ngài muốn làm khó những ai muốn đi theo làm môn đệ Ngài. Từ xưa tới nay, có việc tuyển chọn ứng viên cho một chức vụ hay công việc nào mà không có điều kiện? Chúa Giê-su nêu rõ điều kiện của Ngài gồm hai vế: – từ bỏ chính mình; – vác thập giá mình. Hai vế đều quan trọng và bổ túc cho nhau, và nhất là đều đòi phải thực hiện cách triệt để và ở mức cao nhất. Điều kiện như thế sẽ là bất khả thi nếu như chính Đức Ki-tô đã không đi bước trước để cứu độ chúng ta và làm gương cho chúng ta. Quả thật Ngài đã từ bỏ “địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, hoàn toàn trút bỏ vinh quang” để “mang lấy thân nô lệ” sinh ra làm người; và rồi Ngài đã vâng phục Chúa Cha để vác thập giá và rồi “chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).

Mời Bạn: Từ bỏ cái tôi và vác thập giá của mình: điều kiện là duy nhất, nhưng mỗi người đều có một cái “tôi” riêng phải từ bỏ, mỗi người cũng có thập giá riêng phải vác, không ai giống ai; mỗi người mỗi cảnh sống nhưng tất cả đều chung một con đường đi theo Đức Ki-tô. Điều kiện theo Chúa không phải là khẩu hiệu trên giấy mà phải được thực hiện cụ thể, sát sườn ngay trong cuộc sống đời thường của mỗi người.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khi cầu nguyện, bạn xin Chúa soi sáng để biết: đâu là điều tôi phải từ bỏ và đâu là thập giá tôi phải vác hôm nay. Và bạn xin Chúa giúp bạn thực hành y như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám từ bỏ cái tôi tham lam, ích kỷ, kiêu căng để vác thập giá là những hy sinh khó nhọc con gặp trên đường phục vụ anh em. Amen.