Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần

15/05 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

“Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”.

Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.

Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

Suy niệm: Mục tiêu tối hậu mà Chúa Giê-su được sai đến trần gian là “để làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Vì thế, mọi nguồn lực được huy động cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu trọng yếu ấy. Trong đó, Chúa Thánh Thần là nguyên lý, còn các môn đệ là phương thế, đối tượng cần làm chứng là sự thật, hay nói cách khác, là Chúa Ki-tô, vì Ngài là Sự Thật (Ga 14,6). “Sự thật là chi”, Phi-la-tô không hiểu (Ga 18,38). Và làm sao ông có thể hiểu, nếu ông không đón nhận Chúa Ki-tô, Đấng là Đường, là Sự Thật. Vậy nên, trong Chúa Ki-tô, người ta sẽ hiểu sự thật, và trong sự thật, người ta sẽ được giải thoát (Ga 8,32).

Mời Bạn: Để làm chứng cho sự thật, không còn cách nào tốt hơn, là để Sự Thật chi phối đời sống của mình. Nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20), hoặc “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,12) hay phải làm chứng như thế nào.

Chia sẻ: Thánh Phao-lô dạy: “Sống theo sự thật và trong tình bác ái”, đó có phải là cách “làm chứng cho sự thật” không?

Sống Lời Chúa: Để lắng nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần, bạn dành thời gian trong ngày, ít là 5 phút, để suy niệm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô là hình ảnh trung thực về Chúa Cha, xin ở lại trong con, để qua các việc con làm, con làm chứng cho sự thật để mọi người nhận ra Sự Thật là chính Chúa. Amen.