Luật sĩ và biệt phái giả hình

26/08 – Thứ Bảy tuần 20 thường niên.

“Họ nói mà không làm”.

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm.

Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô.

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Suy niệm: Servus servorum (“tôi tớ của các tôi tớ”) là danh xưng chung của các đức giáo hoàng. Các ngài ý thức đời giáo hoàng của mình phải họa lại cuộc đời Đức Ki-tô: người tôi tớ phục vụ. Hình ảnh ấn tượng nhất là Thầy Giê-su khiêm tốn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,5), minh họa  thế nào là làm lớn trong Nước Trời. Khi nắm giữ bất cứ chức vụ trong Giáo Hội, điều quan trọng là ta xác định mình phải thi hành chức vụ ấy theo cung cách nào, làm lớn theo kiểu thế gian “đè đầu đè cổ” thiên hạ, hay tựa người tôi tớ Thiên Chúa theo mẫu gương Đức Ki-tô. Nếu theo khuôn mẫu người tôi tớ theo Đức Ki-tô, ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi những người ta có nhiệm vụ chăm sóc, tiếp xúc, phục vụ.

Mời Bạn: Theo tự nhiên, ai cũng muốn có một vị trí nào đó. Chúa Giê-su không hủy bỏ tâm lý tự nhiên ấy, Ngài chỉ dạy cung cách làm lớn hay làm đầu của người môn đệ Ngài: khiêm tốn phục vụ như người tôi tớ. Nói cách khác, chấp nhận  lội ngược với dòng đời hôm nay: thay vì theo cung cách xin – cho, cầu cạnh – ban phát, chúng ta tập cho không, phục vụ mà không mong đền đáp. Đức Ki-tô trên thập giá, “nên giá chuộc muôn người” (Mc 10,45) phải luôn nằm trong tâm trí người làm lớn của Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm “tôi chỉ là đầy tớ vô dụng” (Lc 17,10) để luôn làm mọi việc với lòng khiêm tốn hầu mưu ích cho anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ưa thích tâm hồn của những người hèn mọn. Xin cho chúng con luôn cư xử với người chung quanh bằng tâm tình của người môn đệ Chúa Ki-tô, phục vụ Chúa trong anh chị em mình. Amen.