Hoạt cảnh: Đêm Thánh – Đêm hiệp hành cùng Đấng Emmanuel – 24.12.2023