Những môn đệ đầu tiên

14/01 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN năm B.

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Lời Chúa: Ga 1, 35-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

Suy niệm: Hai anh em, An-rê và Si-môn, con ông Gio-an, tên của họ ngày nay sẽ chẳng ai còn nhắc đến, nếu họ vẫn tiếp tục, ngày qua ngày, ‘bám biển bám tàu’ bên bờ hồ Ti-bê-ri-a. Nhưng mọi sự thay đổi khi Đức Giê-su bước vào cuộc đời của họ. Đầu tiên là An-rê, nhờ lời giới thiệu của Gio-an Tẩy giả, đi theo Đức Giê-su và ở lại với Ngài đêm hôm ấy. Thế rồi, ông về giới thiệu và dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Chúa đã đổi tên ông thành ‘Kê-pha’ nghĩa là ‘Đá’. Không chỉ là thay tên đổi họ, nhưng là đổi đời thay vận để xây dựng nền móng của Hội Thánh Chúa Ki-tô. Cả hai được chọn làm Tông đồ. Riêng Phê-rô trở thành thủ lãnh các Tông đồ và là vị Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh.

Mời Bạn: “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi của đời mình.” Bài hát quen thuộc ấy nói lên kinh nghiệm đổi đời trong cuộc gặp gỡ Đức Ki-tô. ĐGH Bê-nê-đi-tô XVI khẳng định: “Là ki-tô hữu không phải là hệ quả của một lựa chọn luân lý hay một lý tưởng cao quý, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một người; một cuộc gặp gỡ có khả năng mở ra cho đời mình một chân trời mới và một hướng sống có tính quyết định” (Thiên Chúa Là Tình Yêu, số 1). Đối với bạn ngày hôm nay, Đức Ki-tô không chỉ là một nhân vật dẫu rất tuyệt vời trong quá khứ, mà hơn thế nữa, Ngài là Thiên Chúa đang hiện hữu sống động mà tôi có thể gặp gỡ.

Sống Lời Chúa: Siêng năng gặp gỡ Chúa Ki-tô bằng việc suy niệm Lời Chúa và rước Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con siêng năng gặp Chúa và cũng biết dẫn đưa tha nhân đến gặp gỡ Chúa.