Tag Archive for: Lễ kính

Hôm nay kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phao-lô Giuse Phạm Đình Tụng qua đời (2009), chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Có thể cử hành lễ an táng.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (U1861), Tử đạo.

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.

Cùng nhau học giáo lý

158. Hỏi: Tại sao Hội thánh được gọi là Hôn thê của Ðức Kitô?

Thưa: Hội thánh được gọi là Hôn thê của Ðức Kitô bởi vì chính Chúa đã tự xưng là “Hôn phu” (Mc 2,19), Ðấng đã yêu thương Hội thánh, đã kết ước với Hội thánh bằng một Giao ước vĩnh cửu. Người đã phó nộp mình vì Hội thánh, để thanh tẩy Hội thánh bằng Máu của Người, để làm cho Hội thánh “trở nên thánh thiện” (Ep 5,26) và làm cho Hội thánh thành mẹ của tất cả các con cái của Thiên Chúa. Nếu hai chữ “Thân thể” cho thấy sự hợp nhất giữa “Ðầu” và các chi thể, thì hai chữ “Hôn thê” làm nổi bật sự phân biệt giữa đôi bên trong một quan hệ liên vị.

159. Hỏi: Tại sao Hội thánh được gọi là Ðền thờ Chúa Thánh Thần?

Thưa: Bởi vì Chúa Thánh Thần ngự trong thân thể là Hội thánh, trong “Ðầu” và trong “các chi thể” của Hội thánh; hơn nữa, Ngài xây dựng Hội thánh trong đức mến, nhờ Lời Chúa, các Bí tích, các nhân đức và các đặc sủng.

“Linh hồn tương quan với chi thể thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng như thế đối với các chi thể của Ðức Kitô và thân thể Người là Hội thánh.” (Thánh Augustinô).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Bài đọc: Huấn Ca 3,2-6.12-14 (hay 1 Samuel 1,20-22.24-28); Côlôssê 3,12-21 (hay 1 Gioan 3,1-2.21-24).

Phúc Âm: Luca 2,41-52.

Bài đọc: 1 Gioan 1,5-2,2.

Phúc Âm: Mátthêu 2,13-18.

Bài đọc: 1 Gioan 1,1-4.

Phúc Âm: Gioan 20,2-8.

Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60.

Phúc Âm: Mátthêu 10,17-22.

Bài đọc: Rôma 10,9-18.

Phúc Âm: Mátthêu 4,18-22.