Thông báo: Quy định gửi hài cốt tại Nhà Chờ Phục Sinh

Kể từ ngày 01/11/2017, việc gửi Hài Cốt tại Nhà Chờ Phục Sinh của giáo xứ Tân Định sẽ có quy định mới như sau:

I/ Đối với Hài Cốt thân nhân, là giáo dân hiện đang cư ngụ trong giáo xứ Tân Định: Miễn phí hoàn toàn. Thân nhân tự lo liệu hũ cốt và hình ảnh người quá cố (theo mẫu) để dán ở nhà chờ Phục Sinh. Xin liên hệ với văn phòng giáo xứ để làm thủ tục.

II/ Đối với Hài Cốt thân nhân thuộc giáo xứ Thánh Gia, Công Lý, Xóm Lách:

  • Lệ phí: 2.000.000 đồng.
  • giáo dân hiện đang cư ngụ tại giáo xứ, có đăng ký gia nhập giáo xứ và được cha xứ công nhận.
  • Trường hợp cải táng theo thông báo tại Bình Hưng Hòa hay nơi khác: chỉ nhận những người khi qua đời trước đây có cư ngụ tại giáo xứ mà thôi.
  • Thân nhân tự lo liệu hũ cốt và hình ảnh người quá cố (theo mẫu) để dán ở nhà chờ Phục Sinh. Xin liên hệ với văn phòng giáo xứ để làm thủ tục.

III/ Không nhận gửi cốt từ các giáo xứ khác vì sức chứa của Nhà Chờ Phục Sinh mới có giới hạn.

Tân Định, 01 tháng 11 năm 2017
Lm. Chánh Xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
(đã ký và xác nhận)