Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Linh mục, Tu sĩ, Hội đồng mục vụ & Ân nhân của giáo xứ

Chiều thứ ba 06/11/2018, vào lúc 17g30 tại Thánh đường Giáo xứ Tân Định, Cha sở Phaolô sẽ dâng Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn các Linh mục, Tu sĩ, Hội đồng mục vụ & Ân nhân của giáo xứ đã qua đời.

Kính mời gia đình các ân nhân và cộng đoàn cùng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.

Hội đồng mục vụ
Giáo xứ Tân Định