Khiêm tốn hạ mình

03/11 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 30 thường niên.
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

  • Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách sống khiêm tốn theo gương Chúa Giêsu là Đấng vô cùng khiêm tốn. Người vốn là Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận hủy mình ra không, trở nên giống một người phàm trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Trong thực tế, khiêm tốn là điều khó thực hiện bởi nó đi ngược lại bản tính tự nhiên của con người, nhưng một khi đã làm được thì người khiêm tốn sẽ được vinh danh mà không cần phô trương. Có một điều nghịch lý của con người là: ai cũng yêu mến những người khiêm tốn, nhưng không ai muốn làm cho bản thân mình trở nên khiêm tốn để được mọi người yêu mến.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con hiểu được giá trị của lòng khiêm tốn, tì chỉ khi nào chúng con sống khiêm tốn với nhau thì gia đình mới thuận hòa, hạnh phúc. Và khi đó, lòng chúng con có thể chứa đựng vinh quang của Chúa.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày