Trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn

10/11 – Thứ Bảy tuần 31 thường niên – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”.

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

  • Suy niệm:

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” Chúa Giê-su khẳng định như thế. Tiền bạc là phương tiện cần thiết trong đời sống. Nguy cơ là khi nó trở thành ông chủ và biến con người thành nô lệ. Người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những chuyện bất lương và phi nhân, miễn sao có tiền. Hiểu như thế, làm sao có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Người môn đệ Chúa Giê-su cần có tiền bạc để lo cho bản thân và gia đình, nhưng không bao giờ biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Chỉ có Chúa mới là Chủ cuộc đời chúng ta.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con hiểu rằng: tiền của chỉ là phương tiện cho chúng con sống và tiếng về Nước Trời. Từ đó, chúng con luôn biết sử dụng vật chất cho đúng giá trị và ý nghĩa của nó. Chúng con cũng vững tin rằng Chúa là Cha yêu thương, hằng chăm sóc đời sống của con cái, để chúng con kiên trì bước đi trong đường lối Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày