Biết tạ ơn Thiên Chúa

14/11 – Thứ tư tuần 32 thường niên.
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.

Lời Chúa: Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch.

Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

  • Suy niệm:

Hội Thánh cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ”. Tạ ơn Chúa là nhìn nhận rằng tất cả những gì chúng ta có, và ngay cả bản thân chúng ta,cũng đều là của Chúa ban. Như thế, tạ ơn Chúa giúp chúng ta sống khiêm tốn hơn với Chúa và với mọi người. Tạ ơn Chúa còn là ý thức rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và vì thế, phải san sẻ tình yêu ấy cho người khác. Chính vì thế, càng tạ ơn Chúa, chúng ta càng vững vàng trên con đường cứu độ.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con lòng tin vững vàng và lòng biết ơn như người xứ Samaria, để chúng con luôn biết dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa luôn giữ gìn chăm sóc chúng con.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày